KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

01.02.2020

 

İçindekiler

1. GİRİŞ….……………………………………………………………………………………………..2

2. KAPSAM…………………………………………………………………………………………….2

3. TANIMLAR………………………………….……………………………………………………...2

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI…………………………………………………3

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GÖZETİLEN TEMEL İLKELER………………...4

                5.1. Kişisel Verilerin Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olarak İşlenmesi İlkesi 

                5.2. İşlenen Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Olmasını Sağlama İlkesi 

                5.3. Kişisel Verilerin Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenmesi İlkesi 

                5.4. Kişisel Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması İlkesi 

                5.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme İlkesi

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ŞARTLAR………………………………….5

                6.1. Açık Rıza Alınması

                6.2 Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

                6.3. Açık Rıza Alınmasını Engelleyen Fiili İmkansızlık

                6.4. Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Gerekli Olması

                6.5. Şirketimizin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması

                6.6. Kişisel Verilerin Veri Sahibi Tarafından Alenileştirilmiş Olması

                6.7. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Zorunlu Olması

                6.8. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Şirketimizin Meşru Menfaati İçin Zorunlu Olması

7. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ŞARTLAR…………...6

            7.1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

                7.2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI………………………………………………………….6

                8.1. Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması

                8.2. Kişisel Verilerin Yurtdışında Aktarılması

                8.3. Modd Group Tekstil Hazır Giyim San Ve Tic. Aş Tarafından Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler

9. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI…………………………………………8

10. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI………………………………………………………...8

 

1. GİRİŞ

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması, Modd Group Tekstil Hazır Giyim San Ve Tic. Aş ’nin öncelikleri arasındadır ve şirketimiz tarafından mevzuata uygun olarak veri güvenliğinizin sağlanması için azami özen gösterilmektedir.Modd Group Tekstil Hazır Giyim San Ve Tic. Aş Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası ile kişisel verilerin korunmasında ve işlenmesinde benimsenen ilkeler ve veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler düzenlenmektedir. İşbu politikanın amacı kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen ve işlenmesi muhtemel kişileri bilgilendirerek şeffaflığı sağlamaktır.

 

2. KAPSAM

Bu Politika, Modd Group Tekstil Hazır Giyim San Ve Tic. Aş tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilen, kişisel verileri işlenen gerçek kişilere yöneliktir.

 

3. TANIMLAR

Modd Group Tekstil Hazır Giyim San Ve Tic. Aş. KVKK Politikasında ve mevzuatta yer alan terimlerin tanımlarına aşağıda yer verilmiştir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile bu kişilerin uyacakları usul ve esasları belirleyen kanundur.

İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir. Tüzel kişilerin verileri, içeriğinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermedikçe bu kanun kapsamında değildir.

Kişisel Veri

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri, telefon numarası, kimlik numarası, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler, IP adresi, e-posta adresi, hobiler gibi veriler kişisel veri kapsamındadır. Bir bilginin kişisel veri sayılması için o bilginin doğru olması gerekmemektedir. 

Özel Nitelikli Kişisel Veri

KVKK m. 6’da sınırlı sayı ilkesine tabi olarak sayılmış olan özel kişisel veri tipleridir. Özel nitelikli kişisel veriler; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmektedir, açık rıza beyanı herhangi bir şekil şartına tabi değildir.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Veri sorumlusu, işleme faaliyetinin “neden” ve “nasıl” yapılacağı sorularının cevabını verecek kişidir.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Aydınlatma Yükümlülüğü

Veri sorumlusunun veya yetkilendirdiği kişinin, veri işleme amacı, işlenen verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile Kanunun 11. maddesinde sayılan diğer hakları konusunda ilgili kişiyi bilgilendirmekle yükümlülüğünü ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi (Saklama ve İmha) Politikası

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik gereğince, veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politikayı ifade etmektedir.

Başvuru Formu

İlgili kişilerin kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silme ve yok etme gibi işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmesini sağlayacağı belgedir.

Zorunlu KVKK Eğitimi

KVKK kapsamında veri sorumlusu ve veri işleyenlerin kendi personellerine yapmaları gereken hakkında vermeleri zorunlu olan idari ve teknik tedbirlere ilişkin eğitimi ifade eder.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen ilke ve esaslara uygun olarak, Kanun’un 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler aydınlatılarak, Şirketimizin kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanunun 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, şartlar dahilinde işlenmektedir.

            Kişisel verileriniz;

            - Şirketimizin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi içiniş birimlerimiz ve iş ortaklıklarımız tarafından gerekli çalışmaların yapılması, faaliyetlerin yürütülmesi, iş ortaklarımız, yetkili satıcılar, yetkili servisler ve tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması,

            - Şirketimizin ticari politikalarının, iş stratejilerinin planlanması ve uygulanması,

            - Şirketimizin insan kaynakları faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, personel temin süreçlerinin yönetilmesi,

            - Staj ve eğitim programlarının planlanması ve yürütülmesi,

            - Şirketimizin ticari itibarının ve güvenilirliğinin korunması,

            - Şirket içi denetim faaliyetlerinin yapılması,

            - Şirketimizinden ve online satış sitesi olan naarstore.com üzerinden yapılan siparişlerde ürünlerin teslim edilmesi,

            - Satışa bağlı faturalandırma da dahil olmak üzere; mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi,

            -Satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

            - Şirketimizin çağrı merkezinin kullanılması,

            - Çalışan ve müşteri taleplerinin karşılanması, şikayetlerinin giderilmesi,

            - Müşteri memnuniyeti, veri tabanı oluşturma, pazar araştırması ve analizi gibi hususlarda istatistiksel değerlendirmeler yapma,

            - Müşterilerimizin alışveriş deneyimleri göz önünde bulundurularak ilgilenebilecekleri ürünlere ilişkin yönlendirmelerde bulunmak,

            - Müşterilerin kabul etmesi halinde, müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon tekliflerinin gönderilmesi,

            (Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.)

            - Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, gibi amaçlarla işlenebilecektir.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GÖZETİLEN TEMEL İLKELER

5.1. Kişisel Verilerin Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olarak İşlenmesi İlkesi 

Şirketimiz kişisel verilerin, dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenebilmesi için yasal mevzuata uygun olarak faaliyette bulunmaktadır. Bu kapsamda veri sahipleri, hangi verilerinin hangi amaçlar doğrultusunda kullanılacağına ilişkin olarak açık ve anlaşılır şekilde aydınlatılmaktadır.

5.2. İşlenen Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Olmasını Sağlama İlkesi 

Şirketimiz işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel olması için azami özeni göstermektedir. Bu kapsamda, gereken teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

 

5.3. Kişisel Verilerin Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenmesi İlkesi 

Şirketimiz kişisel verileri, şirket faaliyetleriyle bağlantılı olarak ve bunları gerçekleştirmek için gereken ölçüde işlemektedir. Bu kapsamda aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde veri sahibine bildirilen amaçlar dışındaki amaçlarla veri işlenmemektedir. 

5.4. Kişisel Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması İlkesi 

Şirketimiz, kişisel verileri şirket faaliyetleriyle bağlantılı olarak sınırlı ve ölçülü şekilde işlemektedir.

5.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme İlkesi

Şirketimiz, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. ve 7. maddeleri kapsamında kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen ve veri işleme amacı için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Buna göre, kişisel verilerin, işlenmelerine kaynaklık eden ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa kişisel verilerin saklanmasında bu süreye uygun davranılmakta; yasal bir süre belirlenmemişse, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Saklama sürelerinin sonunda veya kişisel verilerin işlenmesini gerektirecek nedenlerin ortadan kalkması halinde,  kişisel veriler imha edilmektedir. 

 

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ŞARTLAR

Modd Group Tekstil Hazır Giyim San Ve Tic. Aş., kişisel verileri, yasal mevzuatta düzenlenen şartlar dahilinde işlemektedir. Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıda sayılan şartlardan en az birinin varlığı aranmaktadır.  

6.1. Açık Rıza Alınması

Açık rıza belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza anlamına gelmektedir. Şirketimiz aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bilgilendirdiği veri sahibinin rızasıyla veri işleme faaliyetlerini sürdürmektedir. Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında veri sahibi, veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, verilerin işlenme amacı, verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile veri sahibinin sahip olduğu haklara ilişkin bilgilendirilmektedir.

6.2. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Kanunlarında açıkça öngörülmesi durumunda, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın da işlenebilmektedir.

6.3. Açık Rıza Alınmasını Engelleyen Fiili İmkansızlık

Kişisel veriler, fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan kişinin veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması halinde açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

6.4. Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Gerekli Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel veriler zorunlu hallerde, amaçla sınırlı olarak işlenebilir.Bu halde kişisel verilerin işlenmesi için ilgili kişilerin rızalarının alınması gerekmemektedir.

6.5. Şirketimizin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi adına kişisel verileri işlemesi gerekebilmektedir.Bu hallerde açık rıza alınma zorunluluğu bulunmamaktadır.

6.6. Kişisel Verilerin Veri Sahibi Tarafından Alenileştirilmiş Olması

Kişisel veri sahibi tarafından kamuoyunun bilgisine veya erişimine sunulması (alenileştirilmesi) halinde, verilerin sunulma amacıyla uyumlu olarak işlenmesi için ayrıca açık rıza alınmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.

6.7. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Zorunlu Olması

Kişisel verilerin işlenmesinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması durumunda, verilerin işlenmesi için ayrıca açık rıza alınması koşulu aranmamaktadır.

6.8. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Şirketimizin Meşru Menfaati İçin Zorunlu Olması

Şirketimizin  meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerin işlenmesi için veri sahibinin açık rızasının alınması gerekmemektedir.

 

7. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ŞARTLAR

Şirketimiz tarafından, özel nitelikli kişisel veriler, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilkelere uygun olarak, hukuka uygunluk şartının varlığı halinde ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

7.1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

Kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen temel ilkeler ile güvenliğe ilişkin hükümler gibi diğer kurallara da bağlı kalınarak işlenebilecektir.

7.2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi ancak veri sahibinin açık rızası ile mümkündür.

 

8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirketimiz, hukuka uygun şekilde elde ettiği kişisel verileri ve özel nitelikteki kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 8. ve 9. maddesi ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, gerekli tedbirleri almak koşuluyla 3. kişilere aktarabilmektedir.

8.1. Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması

Kişisel verilerin yurtiçinde aktarılmasında, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8.maddesine ve işbu politikada yer verilen Kanunun 5. ve 6. maddesinde düzenlenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak, ayrıca veri güvenliğinin sağlanması için gereken tüm önlemler alınarak işlem yapılabilmektedir. 

8.2. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasında; Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9. maddesine ve işbu politikada yer verilen Kanunun 5. ve 6. maddesinde düzenlenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak, ayrıca veri güvenliğinin sağlanması için gereken tüm önlemler alınarak işlem yapılabilmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından, kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak yeterli korumanın bulunduğu ülkeler ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin yeterli korumanın bulunmadığı ülkeler olmak üzere ikili bir ayrım yapılmıştır.

Açık rızanın varlığı halinde kişisel veriler hem yeterli korumanın bulunduğu ülkelere hem de yeterli korumanın bulunmadığı ülkelere aktarılabilmektedir. KVKK m. 5/2 ve KVKK m. 6/3’te belirtilen şartların varlığı halinde kişisel verilerin aktarılabilmesi için kişisel verilerin aktarılacağı ülkenin kişisel verilerin korunmasına ilişkin yeterli korumayı sağlaması gerekmektedir. Yeterli koruma sağlamayan bir ülkeye kişisel verilerin KVKK m. 5/2 ve KVKK m. 6/3’te belirtilen şartların varlığı halinde aktarılması ancak, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunması halinde mümkün olmaktadır.

8.3. Modd Group Tekstil Hazır Giyim San Ve Tic. Aş. Tarafından Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler

Toplanan kişisel verileriniz; KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu politikada belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

- Şirketin hissedarlarına, iştiraklerine

- Şirketin iş ortaklarına,

- Şirketin tedarikçilerine,

- Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

- Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

- Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde şirketimizin hizmet aldığı, işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişilere, müşterilerimize gönderdiğimiz kampanya ve tanıtım iletilerinin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, online mağazamızdan (www.naarstore.com) verilen siparişlerin teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine aktarılabilecektir.

9. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Veri sahiplerine sunulan aydınlatma metninde aşağıda sıralanan konular hakkında bilgi verilmektedir:

1- Veri sorumlusu olan Şirketimizin unvanı,

2- Şirketimiz tarafından veri sahiplerinin kişisel verilerinin hangi amaçla işleneceği,

3- Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerin kimlerle ve hangi amaçla paylaşılabileceği,

4- Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi,

5- Veri sahiplerinin, kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları.

10. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Veri sahibi KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında şirketimize başvurarak;

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. maddesi gereğince yukarıda belirtilen hakların kullanımına yönelik talepler, info@naarstore.com e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak gönderilebilir, kimlik tespit edici belgeler ile Yahya Kemal Mh. - Şakir sk. No:3/1 Kağıthane/İstanbul/Türkiye adresine ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edilebilir veya noter kanalıyla iletilebilir. Başvuru formuna naarstore.com veya www.naarstore.com adresinden ulaşılabilir. Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.